Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 12

 • Plan för elevhälsoarbetet

  Elevhälsan ansvarar för det övergripande elevhälsoarbetet på skolan och enskilda elevers psykosociala situation samt utreder elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsan kartlägger behov och identifierar främjande och förebyggande insatser. Med sina olika kompetenser bidrar Elevhälsan till att hitta relevanta åtgärder, samverkar med personal och hem samt övriga nätverk såsom BUP och socialtjänst och har kontakt med andra instanser och myndigheter när så behövs.

  Elevhälsan har varje vecka så kallade Öppna Elevhälsomottagningar (ÖM). Dessa möten förbokas via elevhälsans funktionsbrevlåda (eht.arstaskolan@stockholm.se).

 • Utredning

  Ibland bedömer skolan att en elev behöver utredas kring en svårighet för att personal bättre ska förstå elevens svårigheter och därmed bättre kunna hjälpa eleven. I dessa fall kontaktar skolan vårdnadshavare i fråga.

 • Samtalskontakt utanför skolan

  Om en elev önskar samtalskontakt utanför skolan eller någon att prata med om kroppen eller sex och samlevnad, kan man vända sig till ungdomsmottagningen. Man har rätt att gå till vilken ungdomsmottagning som helst i landet oavsett vart man bor.

 • Familj- och föräldrastöd

  Om man som förälder upplever att ens vardag med sina barn domineras av bråk och konflikt eller om man har samlevnadsfrågor, till exempel kring separation eller familjeproblem så erbjuder Stockholm stad kvalificerad hjälp.

 • Vårdfrågor och kontakter

  ”Alla skolor ska ha en elevhälsa där medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser ingår.

 • Trygghetsgruppen

  Årstaskolans Trygghetsgrupp ansvarar i nära samarbete med rektor för mycket av det löpande arbetet kring diskriminering och kränkande behandling.

 • Skolsköterskor

  Vi skolsköterskor har som främsta arbetsuppgift att ta över där BVC (barnavårdscentralen) slutar:

 • Specialpedagogik

  Vi uppmuntrar alla små steg som kan leda framåt. Vi har en förväntan på och en orubblig tro att alla elever vill lära sig, utvecklas och nå sina kunskapsmål. Det finns alltid en (eller flera) orsaker till att lärandet inte kommer till stånd – vi undersöker och kartlägger vilken.

  På denna tilltro till eleven byggs undervisningsrelationen som en brygga mellan eleven och ämnet. Att sätta upp kunskapsmål och andra mål som är möjliga att nå, skapar självkänsla och självförtroende hos eleverna.

 • Sjuk och frånvaroanmälan

  Frånvaroanmälan

  Frånvaroanmälan gör du som vårdnadshavare direkt i Skolplattformen på följande sätt:

  Alternativ 1: logga in på Skolplattformen och anmäl ditt barn.