Till innehåll på sidan

Specialpedagogik

Vi uppmuntrar alla små steg som kan leda framåt. Vi har en förväntan på och en orubblig tro att alla elever vill lära sig, utvecklas och nå sina kunskapsmål.

Det finns alltid en (eller flera) orsaker till att lärandet inte kommer till stånd – vi undersöker och kartlägger vilken.

På denna tilltro till eleven byggs undervisningsrelationen som en brygga mellan eleven och ämnet. Att sätta upp kunskapsmål och andra mål som är möjliga att nå, skapar självkänsla och självförtroende hos eleverna. Vi gör självfallet inte avkall på ämneskraven, men på vägen dit kan det vara nödvändigt att ge våra elever extra stöd av olika slag. Våra insatser vad gäller undervisning, pedagogiska kartläggningar och bedömningar ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Inom Specialpedagogiska arbetslaget har vi ett brett och djupt kunnande om olika arbetssätt och metoder, funktionsnedsättningar, olika sorters anpassningar samt handledning. Vi strävar efter att ge varje elev det han/hon behöver i form av exempelvis alternativa verktyg som till exempel inlästa läromedel. Det visar sig ofta att det som är bra för en elev med en funktionsnedsättning är bra för alla elever.

Dela:
Kategorier: