Skolpsykolog

”Målet med mitt arbete i skolan är att stödja elever, personal och vårdnadshavare när oro kring en eller flera elever finns och problemet bedöms vara skolrelaterat. Mina arbetsuppgifter innefattar bland annat att göra utredningar, neuropsykiatrisk screening, psykologisk bedömning, klassrumsobservationer, handleda personal, bidra till elevhälsoteamet samt erbjuda stödsamtal. Mitt främsta uppdrag är dock att arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa på ett sätt så att ALLA elever i skolan gagnas. Jag kan även vara behjälplig i att hänvisa elever och vårdnadshavare vidare för att få rätt insatser vid behov.

En del av min roll i skolan är konsultativ och en del av min roll är ”vårdande”. För alla arbetsuppgifter som anses vara ”vård” till exempel stödsamtal, utredning, psykologisk bedömning och / eller neuropsykiatrisk screening av elev följer jag Hälso- och sjukvårdsnämndens lagstiftning. Det innebär bland annat journalföringsplikt och samtycke av båda vårdnadhavare vid elevkontakt.”

Av sekretesskäl hänvisas föräldrar som önskar kontakta skolpsykologen vänligen till telefontiden: Måndagar klockan 15.00 - 16.00

Antal: 1