Till innehåll på sidan

Rektor om skolan

Årstaskolan har en uttalad grundmålsättning: Att alla barn / elever ska känna sig trygga, trivas och utmanas på sin nivå för att nå bästa möjliga studieresultat.

Utöver studieresultaten i de olika ämnena ska vi även hjälpa eleverna att utveckla värden. I inledningen av Läroplanen (LGR 11) står följande:

"Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla."

Detta leder vårt arbete, i såväl långsiktig planering som i dagligt arbete.

Kalle Enström - Rektor

Dela:
Kategorier: