Till innehåll på sidan

Plan för elevhälsoarbetet

Elevhälsan ansvarar för det övergripande elevhälsoarbetet på skolan och enskilda elevers psykosociala situation samt utreder elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsan kartlägger behov och identifierar främjande och förebyggande insatser.

Med sina olika kompetenser bidrar Elevhälsan till att hitta relevanta åtgärder, samverkar med personal och hem samt övriga nätverk såsom BUP och socialtjänst och har kontakt med andra instanser och myndigheter när så behövs.

Elevhälsan har varje vecka så kallade Öppna Elevhälsomottagningar (ÖM). Dessa möten förbokas via elevhälsans funktionsbrevlåda (eht.arstaskolan@stockholm.se). På ÖM möter en pedagog flera av elevhälsans professioner inklusive en skolledare. Syftet är att diskutera en individs situation för att sedan kunna arbeta vidare på ett klokt sätt utifrån elevens behov. Ansvarig person och uppföljning bestäms på ÖM.

För att utveckla det arbetet på Årstaskolan genomför elevhälsans samlade professioner tillsammans med personalen i enheterna EE-möten. Under ett EE-möte får pedagogerna i enheten möjlighet att diskutera det som ryms inom ledning och stimulans vilket innebär bland annat tillgängliga lärmiljöer, gruppdynamik, föräldrasamverkan och annat främjande och förebyggande arbete.

På mötet Elevhälsoteamet (EHT) samordnas elevhälsans insatser. Var 4:e vecka förlängs mötet och har fokus på främjande och förebyggande insatser. Skolan har två EHT, ett på Årsta torg och ett på Årstaviken, båda har mötestid varje vecka. Rektor leder båda EHT.

Skollagen och Stockholms stads Kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet slår fast att elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär att elevhälsan i sitt generellt inriktade arbete ska:

 • bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa, det vill säga skapa en så positiv lärandesituation som möjligt
 • bidra i arbetet till att skapa generella pedagogiska/praktiska anpassningar i lärmiljön
 • bidra i arbetet med extra anpassningar
 • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
 • stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans individuellt inriktade arbete ska:

 • ge alla barn och elever ledning och stimulans för att de ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
 • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
 • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem och utreda orsaker till ohälsa
 • bidra med åtgärder och anpassningar för varje enskild elev i behov av stöd/särskilt stöd
 • säkra tidig upptäckt av avvikelser i tillväxt och hälsa.

Nedan finns en kort beskrivning av några av de huvudsakliga arbetsuppgifterna som de olika professionerna inom Elevhälsan har. Är du osäker på vem du ska kontakta gällande ett ärende kan du alltid mejla till elevhälsans funktionsmail eht.arstaskolan@stockholm.se.

Rektor & biträdande rektor

 • Skolledningen deltar i, och har ett övergripande ansvar för, elevhälsoarbetet.

Skolsköterska och skolläkare

 • Tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
 • Vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av stöd/särskilt stöd.
 • I samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor.
 • Bidra med medicinsk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.

Kurator

 • Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i arbetet med att utforma pedagogiska strategier och en god lärmiljö.
 • Utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever.
 • Ge handledning och konsultation till skolpersonal.
 • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
 • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

Speciallärare

 • Direkt undervisningsstöd till elever.
 • Arbete på grupp- och individnivå.
 • Läromedel mm för enskilda elever.
 • Planering med och stöd för lärare.
 • Uppföljningar och utvärdering av anpassningar och undervisningsstöd.

Specialpedagog

 • Handleda och agera bollplank för lärare och fritidspersonal.
 • Fortbildning, projekt och utvecklingsarbeten.
 • Kartlägga hinder i lärandemiljön och skapa pedagogiska/praktiska anpassningar i lärmiljön.
 • Tillhandahålla alternativa pedagogiska verktyg för de elever som behöver.
 • Skriva pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.
 • Samordning för de elever med insatser på flera håll.

Skolpsykolog

 • Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
 • Ge handledning/konsultation till skolans personal.
 • Genomföra utredningar och bedömningar av elev för att bidra i arbetet med att utforma pedagogiska strategier.
 • Bidra med kunskap om psykiska besvär och skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.

Studie och yrkesvägledare (SYV)

 • Informera och vägleda elever enskilt eller i grupp inför gymnasievalet.
 • Stödja elever i att göra aktiva ämnesval under skolår 5-9.
 • Hålla kontakten med vårdnadshavare vid studie-, och ämnesvalstillfällen.
Dela:
Kategorier: