Välkommen till ett nytt läsår på Årstaskolan

Rektorn har ordet

Årstaskolan önskar alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår!

Vid starten av läsåret 2018/19 kommer vi att vara cirka 980 elever i årskurs F-9 samt 150 medarbetare. Det är cirka 60 elever fler än vad vi var i augusti 2017. Vi fortsätter alltså att växa.
En annan skillnad från förra året är att vi nu etablerat oss i vår nya skoldel för årskurs 7-9, Årstaviken. Årstaskolan består alltså nu av Årstaskolan Årsta torg för årskurs F-6 och Årstaskolan Årstaviken för årskurs 7-9. Vi är fortfarande en och samma skola.

Om skolan

Årsta torg finns 3-5 parallellklasser per årskurs. För andra året i rad startar 140 sexåringar fördelade på fem klasser hos oss.

Årskurs F-2 finns på Bakgården, Sörgården och Tegelbo.

Årskurs 3 finns sedan förra året på Norrgården. Med start förra läsåret satte vi ihop våra treor i samma del av skolan. Anledningen var att skapa fler kontakter i åldersgruppen via närmare avstånd och gemensamt fritids. Avståndet till åk 4 upplevs också minska, vilket är bra framöver.

Inför årskurs 4 skapar vi nya klasser. Detta startade vi med föregående läsår. Vi ser det dels som ett sätt för eleverna att få lära känna fler än de i grundklassen, vilket bidrar i ett större perspektiv till en ökad trygghet och fler barn som känner varandra. Dels är det ett sätt för individen att kunna förändra sin roll och hur hen uppfattas av andra. Barn utvecklas hela tiden men det kan vara svårt att göra det i samma miljö.

Även inför årskurs 7 skapar vi nya klasser.

Årstaviken har vi 3 parallellklasser per årskurs. Utbildningsnämnden fattade i juni beslut om att ytterligare en paviljong i tre våningar ska ställas upp bredvid den nuvarande. Den beräknas vara på plats någon gång under våren och innebär att vi från nästa läsår kan ha 4 parallellklasser och överlag mer lokaler för eleverna i årskurs 7-9, vilket vi är glada över! Vi har under det förra läsåret varit tvungna att tacka nej till många elever som har velat börja i årskurs 7 och 8 eftersom vi haft fullt i våra klasser.
Eleverna på Årstaviken har så gott som alla ämnen på Årstaviken och eleverna på Årsta torg har sina där. Det finns två undantag: All Hem-och Konsumentkunskap äger rum på Årsta torg och Språkval för åk 6 äger rum på Årstaviken.

Ledningsgruppens sammansättning

Kalle Enström - Rektor för hela skolan
Nina Park - Biträdande rektor för fritids årskurs F-3 och fritidsklubb årskurs 4-5
Susanne Van Der Kwast - Biträdande rektor årskurs F-3
Johan Engström - Biträdande rektor årskurs 4-6
Pontus Harryson - Biträdande rektor årskurs 7-9
Per Hansson - Administrativ chef Kontaktuppgifter till skolans medarbetare hittar du på vår hemsida: https://arstaskolan.stockholm.se/kontakt

Några nyheter för året

Pulsprojektet årskurs 8
Vi fortsätter att skapa former för rörelse som ger förutsättningar för goda studieresultat. I årskurs 8 kommer vi att ha två extra idrottspass med fokus på pulshöjande aktiviteter. De följs i schemat av lektioner i teoretiska ämnen. Vi har länge varit medvetna om att fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter på både kropp och psyke. Hjärt- och lungkapacitet, blodomlopp, muskler, leder, nervfunktioner, kroppens inre organ och immunförsvaret stärks. Det allmänna välbefinnandet ökar och de psykiska ohälsotalen minskar. På senare tid har forskning även påvisat ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och lärande. Minnesfunktioner, koncentrationsförmåga, problemlösning, logiskt tänkande, språkliga färdigheter, rumsuppfattning och självkänsla påverkas positivt av fysisk aktivitet.

Prao i åk 8 och 9
Förra året återupptog vi Prao på skolan där årskurs 8 hade en vecka under våren. Prao är från och med detta läsår obligatoriskt i svensk skola. Två veckor ska läggas ut och vår plan i år är att lägga en vecka i årskurs 9 under hösten och en vecka under våren i årskurs 8.

Obligatorisk Förskoleklass
Nytt för i år är att regeringen beslutat att Förskoleklassen nu är obligatorisk. Det innebär inga stora skillnader i vardagen då vi även tidigare hade en läroplan att arbeta utifrån. Obligatoriet innebär dock att ni behöver ansöka om ledigt på samma sätt som tidigare i årskurs 1-9. Stadens policy är fortfarande att vara restriktiv vad gäller att bevilja ledighet under elevernas 178 skoldagar. Ledighetsansökan lämnas till klasslärare/mentor som sedan lämnar vidare till biträdande rektor.

På vår hemsida hittar du ledighetsansökan och andra dokument: 
https://arstaskolan.stockholm.se/blanketter

Information Skolkort 
Under föregående läsår fick alla elever i årskurs 7-9 ett skolkort för SL av skolan. Detta läsår går vi tillbaka till Stockholm stads ordinarie rutin för när en elev kan få ett skolkort från skolan och så här ser den ut:

Ditt barn kan få kostnadsfri terminsbiljett (även kallat skolkort eller SL-kort) under vissa förutsättningar. Rätten till terminsbiljett utgår från avståndet mellan elevens hem och den skola som är elevens skolpliktsskola . För att få rätt till skolskjuts måste avståndet till den skolan vara

• minst 2 km för elever i förskoleklass–årskurs 3
• minst 3 km för elever i årskurserna 4–6
• minst 4 km för elever i årskurserna 7–9

Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, men bor på olika adresser beräknar man avståndet från båda vårdnadshavarna. En förutsättning för att beviljas terminskort är dock att adresserna ligger i Stockholm stad. Ansökan görs till rektor och blanketten finns på hemsidan och skolans expedition.

Läsårsinfo
På hemsidan hittar du läsårsdata för detta år, följer du länken kan du även se start- och sluttider för de kommande läsåren.
Lov- och studiedagar hittar du här: https://arstaskolan.stockholm.se/node/195

Förra året blev vi tvungna att ha olika start- och slutdatum på Årsta torg och Årstaviken, men det behöver vi inte i år.

Höstterminen 2018
20 augusti - 21 december (inskolning förskoleklass startade 16 augusti)

Vårterminen 2019 10 januari - 11 juni

Kommunikation och information
På vår hemsida och våra bloggar finner du aktuell information.
https://arstaskolan.stockholm.se/

Vill du så kan du också följa oss på flera sociala medier: Instagram, Facebook och Twitter, här kan du se mer om vad som händer på skolan.

Skolplattformen
Skolplattformen är en ny tjänst som alla skolor i Stockholms stad kommer att använda sig av, som ersätter bland annat Skolwebben. Vi återkommer med mer information om hur vi kommer att använda den och vad du som vårdnadshavare kommer att använda den till.

Skolans uppdrag Årstaskolan har alltid samma uttalade grundmålsättning: Att alla barn/elever ska känna sig trygga, trivas och utmanas på sin nivå för att nå bästa möjliga studieresultat. Utöver studieresultaten i de olika ämnena ska vi även hjälpa eleverna att utveckla normer och värden. I inledningen av Läroplanen står följande:

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

https://www.skolverket.se/undervisning

Detta leder vårt arbete, i såväl långsiktig planering som i dagligt arbete.

Föräldrasamverkan
Datumen för höstterminens enhetsråd och skolråd är torsdag 11/10 och torsdag 6/12.

Jag ser fram emot ännu ett fint år på Årstaskolan!

Kalle Enström
08-508 46217
kalle.enstrom@stockholm.se

Dela:
Kategorier: