Till innehåll på sidan

Modersmål

Anmälan till modersmålsundervisning

Rätten till modersmålsundervisning regleras i Skollagen 10 kap 7 §

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Adopterade barn undantas från kravet att språket ska vara ett dagligt umgängesspråk och behöver således endast ha grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev, med ett undantag. En romsk elev som kommer till Sverige och har med sig både ett romskt språk och ett nationellt språk från landet den kommer ifrån, tillåts läsa två modersmål.

Beslut om en elevs rätt till modersmålsundervisning fattas av rektor. Läs mer på https://www.skolverket.se/

Anmälan till och deltagande i modersmålsundervisningen gäller för hela grundskoletiden.
Om elev önskar avsluta sitt deltagande lämnas begäran om avslut (blankett Avanmälan modersmålsundervisning) till skolan. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår.
Vid elevs byte av skola lämnas ny anmälan till modersmålsundervisning till mottagande skola.

Blankett för anmälan och avanmälan till modersmål

Ikon PDF
 Anmälan till modersmål (PDF - 45 KB)

Ikon PDF
 Avanmälan till modersmål (PDF - 42 KB)

 

Dela:
Kategorier: