Information om Årstaskolans planerade förändring - Läsåret 2017-18

29 augusti 2017

Uppdaterad information angående Årstaskolan Årstaviken 170829:

Vi har idag fått besked från projektledningen för byggnationen att alla handlingar för den nya byggnaden inte hunnit behandlas ännu.

Det innebär att slutbeskedet för huset inte finns ännu, vi kan därför inte gå in i byggnaden ännu, av säkerhetsskäl.

Nytt datum för när vi ska få tillträde är mån 4 september. Det har flaggats för att det tidsmässigt skulle vara svårt att få allt klart till ons 30 augusti, så vi är inte helt överraskade men ändå lite besvikna.

Det här beskedet innebär att eleverna i åk 7-9 fortsätter att utgå från Årstaskolan Årsta torg onsdag-fredag denna vecka. Innehållet planeras även fortsatt av lärarna, utifrån läroplan och kursplaner. Vår planerade temavecka v.43, som var tänkt att vara schemabrytande, ställer vi in och jobbar den veckan efter ordinarie schema. På så sätt tryggas ämnesundervisningen.

Nu längtar vi efter att få kliva in i det nya huset, välkommen på föräldramöte för åk 7-9, 7 september 18.30.

Kalle Enström
Rektor
08-508 46 217
kalle.enstrom@stockholm.se

24 maj 2017
 

Nuläget inför Årstaskolan Årstaviken
 
Torsdag 18/5 hade vi en infoträff dit Årstaskolans alla vårdnadshavare var inbjudna.
Mötet var välbesökt, återigen tack till er som kom!
 
Jag sammanfattar här så att ni alla kan ta del av var vi befinner oss:
 
Byggandet av Årstaskolans nya del Årstaskolan Årstaviken fortgår enligt plan. Här kommer ca 230 av skolans ca 900 elever att gå med start ht 17.
 
Platsen:
Det förberedande markarbetet beräknas vara klart v.21, därefter kommer huskroppen att sättas upp.
Vi kommer att få tillträde till byggnaden 7 augusti, såvida inget oförutsett inträffar på vägen. I nuläget tyder allt på att tidsplanen håller.
Vi inväntar det slutgiltiga förslaget på skolgårdens utformning, som vi ska titta igenom tillsammans med representanter för eleverna.
 
Förberedelser:
Beställning av möbler och material pågår. Vi tar med oss en del men mycket kommer att vara nytt.
Schemat är i stort färdigt, likaså personalorganisationen. Nästan alla av lärarna i 7-9 till hösten arbetar redan nu på skolan, dessutom kommer socialpedagog, elevcoach, specialpedagog/speciallärare, kurator, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare att finnas på Årstaviken.
Tillsammans förbereder de medarbetare som ska ha sin huvudsakliga placering på Årstaviken flytten nu före sommaren, både det rent praktiska i starten och förhållningssätt. Utmanande och inspirerande!
 
För att inte behöva bli tagna på sängen om något stannar upp bygget så kommer vi att ha en plan B redo för skolstarten före vi går på semester. Håll koll på hemsidan för eventuella uppdateringar om detta.
 
Eleverna:
Årstaskolan förväntas fortsättningsvis kunna ta emot rörelsehindrade elever i åk 7-9. I åk F-6 tas rörelsehindrade elever emot av vår granne Skanskvarnsskolan.
Redan nu i höst kommer fyra elever att börja hos oss, i åk 9. Varmt välkomna!
 
Alla elever i åk 7-9 kommer i augusti att få ett skolkort (sl-kort) av skolan. Vi gör så här vårt första år på Årstaviken för att vara säkra på att transporter mellan skoldelarna fungerar bra. Detta är alltså ett beslut som gäller läsåret 17/18. Vi kommer att utvärdera detta före ett nytt beslut fattas om kommande läsår.
 
Läsårets första skoldag är onsdag 16 augusti. Vi avvaktar något innan vi bestämmer oss hur/var själva starten ska äga rum. Mer information om detta kommer.
 
 Hör gärna av dig till oss med frågor och/eller funderingar.
Vi ser fram emot att förvalta allt det goda som görs samt fortsätta utveckla Årstaskolan mot vår målbild- En bra skola för alla!
 
Kalle Enström
Rektor
08-508 46217
kalle.enstrom@stockholm.se
 

Så här kommer skolan att se ut när den är färdig

22 mars 2017

Aktuell info om hur bygget vid Värmdö gymnasium framskrider

Byggstaketet har utvidgats längs med stora den parkeringsplatsen (öst) för att omöjliggöra att det genas över gräsytor. Varningsskyltar har monterats/justerats längs byggstaket vid cykelbana för förhindra olyckor (byggstaketets gummifötter sticker ut lite på gång-/cykelvägen).

Projektering
Projektering markarbete fortgår. Utredning av VA, spillvatten (avlopp), dagvatten (regnvatten) fortgår. Utredning utformning av stödmur alternativt plintar fortgår.

Att tänka på
Det är förbjudet och straffbart att beträda byggarbetsplatsen. Byggstängslet är till för att skydda mot olyckor.

8 november 2016

Eftersom skolan ht 2017 kommer att ha två geografiska delar har vi valt att ge dem arbetsnamnen Årstaskolan Årsta torg och Årstaskolan Årstaviken.
På kartbilderna kan du se hur skolans delar kommer att ligga i förhållande till varandra samt vår nya skolbyggnad på sin blivande plats.
Byggnaden kommer att ha tre våningar och plats för upp till 360 elever. Vi har i nuläget 220 elever i åk 7-9.

Skisserna över de tre våningsplanen finns här för att du ska få en översikt, de kommer att förändras före byggstart.
På plan 1 finns matsal och mottagningskök samt expedition, vaktmästeri, elevhälsa och undervisningsytor.
På plan 2 och 3 finns resterande undervisningsytor, arbetet med lokalorganisationen pågår. Vi vet vilka undervisningssalar, grupprum, sociala ytor, toaletter och andra ytor som ska finnas och jobbar nu på att placera ut dem, i samarbete med SISAB.

25 november 2016

Här under följer föräldrafrågor om förutsättningarna för Årstaskolans nya del, besvarade av grundskolechef Carina Hallqvist.

Fråga: När du skriver att ni ska göra riskanalys – innefattar det en barnkonsekvensanalys (eller är det synonymt det du kallar ”riskanalys”)?

Svar: Det finns ingen färdig konsekvensanalysmodell för elever vid förändring. Vi kommer att utgå från för Arbetsmiljö-konsekvens analys för förändring för personal och lägga in elevperspektivet samt hämta info från arbetsmiljöverkets ”Arbetsmiljön i skolan”.  Elevhälsoteamet och elevskyddsombud är mycket viktiga deltagare här.

Arbetsmiljön i skolan (ADI 565), broschyr går att beställa från Arbetsmiljöverket. Den här broschyren vänder sig till elever eller elevskyddsombud. Här får de veta vad det finns för regler för elevers arbetsmiljö i skolan. Skolan ska vara en trygg och trevlig plats för eleverna.

Vi kommer att göra konsekvensanalyser med handlingsplaner angående 4 områden både med personal och elever:

  • Inför den stundande flytten LÅ 17/18
  • Vilken arbetsmiljö som önskas i den nya modulskolan när den är klar.
  • Tryggheten kring skolan – skolgården
  • Till och från skolan, säker trafikmiljö

Fråga: Varför lämnade ni gamla underlag till Utbildningsnämnden som egentligen gällde barn från en annan stadsdel? Ni presenterade ju ett felaktigt beslutsunderlag för nämnden som gällde det bästa för barnen från Hammarby Sjöstad? Varför gjorde ni inte om grundanalysen och beslutsunderlaget så det handlade om Årstabarnen bästa?

Svar: Tidigare utredningar har syftat på en paviljonguppställning. Både Årsta och Hammarby sjöstad kan vara tänkbara eftersom båda områdena behöver mer kapacitet. Förvaltningen kan troligtvis öka kapaciteten inom Sjöstaden och därför kan paviljongen användas för Årstas räkning, vilket är positivt. Det är även ett inriktningsärende som gått upp till nämnden, där nämnden beslutar om inriktningen. Allt är inte utrett till ett inriktningsärende utan utredning pågår fortsatt.

Fråga: Utbildningsförvaltningen menar att Gullmarsplan är det bästa valet av plats för ett högstadium för Årstabarnen. Om det är den BÄSTA så undrar jag hur urvalet sett ut, vilka andra förslag fanns på tapeten? Varför vill ni inte visa oss föräldrar ert urval? Beror det på att ni inte haft några alternativ? För i så fall har ni ju INTE bestämt att Gullmarsplan är den bästa platsen – ni har bara bestämt Gullmarsplan, trots att det för mig verkar vara sämsta möjliga plats.

Svar: Förvaltningen har sett över hela Årstaområdet, bl. a. befintliga skolor, befintliga skoltomter (A-tomter), och övriga ”tomma ytor”. Andra skoltomter i området är för begränsade för att hantera en så pass stor uppställning. Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret har många pågående planer, bl. a. Årstafältet och Årstastråket, vilket även har begränsat möjligheterna. Förvaltningen samarbetar även med Stadsdelsförvaltningen som också måste hantera fler förskoleplatser i området. Värmdö gymnasium är en tomt förvaltningen har möjlighet att ställa upp ett helt högstadium, och behöver inte dela upp skolan mer än nödvändigt. Det är även en tomt med möjlighet att etablera en bra skolgård, och ligger även strategiskt nära kommunikationer.

Fråga: Lokaler för praktiska ämnen – den frågan är inte löst. På vilket sätt eleverna ska få tillgång till dessa specialsalar måste väl rimligen ligga till grund för vilken plats som anses vara den bästa? Hur kan ni anse Gullmarsplan vara bästa platsen utan specialsalar?

Svar: Specialsalar (ex hemkunskap, labb, matsal, bild) kommer troligtvis att ingå i uppställningen, men detta måste säkerställas till inhyrningsärendet. Detta var endast ett inriktningsärende, vilket betyder att allt i uppställningen inte är utrett än. Skolan har dock en plan för samtliga specialsalar som eleverna ska ha tillgång till.

3 oktober 2016

Frågor och svar om Årstaskolans nya del

Det har inkommit frågor om skolans förändring inför nästa läsår. Vi vill att alla ska tillgång till både frågor och svar och publicerar dem därför på vår hemsida.

Gullmarsplans lämplighet som plats/riskanalysen?

Är frågan utredd? Vilka har tillfrågats i utredningen och vad är deras kommentarer? Har trafikkontoret några synpunkter på lämpligheten av att barn rör sig i trafiken kring Gullmarsplan?

Lokalenheten: Just nu pågår ett arbete med SISAB för att bedöma hur/var paviljongen kan stå. Om man bedömer att trafiksituationen kommer bli problematisk samverkar förvaltningarna och SISAB. Det är fortsatt i ett tidigt skede. Fastigheten (tomten) är en av stadens skoltomter i området och det finns ett existerande gymnasium på fastigheten. Åtgärder på skolgården inbegrips i projektet.

Frågan om miljön kring för barnen ur flera perspektiv t ex oroligheter och kriminalitet kring Gullmarsplan, närheten till äldre elever som går på Värmdö gymnasium osv.

Grundskolechef Carina Hallqvist: Det handlar om två bitar, dels den del som berör närheten till Gullmarsplan och den andra som handlar om skolan och skolgården. Gullmars och drogproblematiken har polis och andra myndigheter ansvar för att hantera. Vi har haft diskussioner med Polis och Socialförvaltningen och de gör egna kontinuerliga bedömningar om läget i området. Det sker en ständig förändring och det bevakas av de som ska göra det. Vi från skolans sida ska säkerställa att elever som vistas i skolan och på skolgården ska vara trygga.

Styrkt underlag för att "alla andra" möjliga platser är utredda?

Hur har utredning sett ut och var finns förklaringen på varför andra platser, så som Årstafältet eller Bolidenplan, befintliga paviljonger på Årstaskolans gård inte ansetts lämpliga. Vad är det som talat emot dessa platser? 

Lokalenheten:

  • Området har setts över och ingen annan yta för en så pass stor uppställning har varit relevant eller realistisk. Utbildningsförvaltningen ska i första hand använda skoltomter, vilket Värmdö gymnasium är, den ägs och förvaltas redan av SISAB.

  • En paviljong på Årstaskolans skolgård har uteslutits med anledningen att det blir svårt med angöring, skolgården blir för trång i och med fler elever samt att annan kapacitet på skolan (ex matsal, kök, slöjd, idrott) inte klarar fler elever än dagens antal.

  • På Årstafältet och Bolidenplan pågår detaljplaner inom olika programområden. Utbildningsförvaltningen planerar för tre nya skolor på Årstafältet och en ny skola på Bolidenplan. Vi samverkar även med andra förvaltningar, bl. a. stadsdelen, för att allas behov under utbyggnadstiden i området säkerställs. Bostadsplanerna uppgår till tusentals bostäder och ”överyta” finns inte. Utbf vill att paviljonguppställningen står på en plats så att den inte behöver rivas inom kort för kommande byggnationer. Därför har förvaltningen valt en befintlig skoltomt, i närheten av befintliga grundskolor, och i ett centralt läge.

Lokalfrågan

Är Enskedehallen är aktuell i planeringsarbetet eller är den utesluten? Om den är utesluten så är det bra om vi får fram orsaken till varför.

Enskedehallen är så vitt jag vet aktuell i planeringsarbetet.

Är samtliga specialsalar med i planeringen? 

Ja, alla finns med.

Ändrat antal elever/platser?

Hur många elever är det som paviljongerna är tänkta att bereda plats för? Om det numera endast är ett annex för Årstaskolan (som kommer att vara öppen för det fria skolvalet) så kanske det inte är så stora paviljonger som behövs beredas och platsen kanske behöver utredas ur ett nytt perspektiv?  

Paviljongerna är tänkta för 360 elever. De är en del av Årstaskolan men är som ni säger även öppna för det fria skolvalet.

Fråga till rektorn gällande behöriga lärare specifikt för praktiskt estetiska ämnen men även övriga ämnesområden:

De lärare idag som fr.o.m. en eventuell delning av Årstaskolan kommer att tillhöra två olika enheter, kommer det att vara schematekniskt möjligt att de är på två olika ställen? 

Ja, det ser vi som möjligt. Organisationen behöver läggas så att en lärare har bestämda dagar på den ena respektive andra delen av skolan. Vi kommer dock att rikta in oss på att en lärare endast tillhör den ena delen av skolan, så långt tjänstefördelningen tillåter.

Utav de PREST-lärare vi har på skolan idag - hur många är anställda enbart för högstadiet och hur många undervisar i flera årskurser? 

Hur ser fördelningen ut och planeringen ut för alla ämnen som vi har årskursöverskridande lärare för idag på Årstaskolan? 

De allra flesta undervisar i dagsläget i flera årskurser än 7-9. Så kan det behöva fortsätta att se ut, vi kommer att arbeta igenom olika scenarion och organisationer tillsammans med medarbetarna innan vi bestämmer oss hur det ska se ut nästa år.

Det är en klar brist på lärare i Sverige och Stockholm. Är planen att de lärare som finns på skolan idag kommer att vara schemalagda i annexet eller är planen att ni ska försöka komplettera underlaget av lärare genom att rekrytera nya lärare endast för högstadiet eller ska de lärare som eventuellt rekryteras vara på två enheter? 

Rekrytering kan ske utifrån båda scenariona, d.v.s. antingen endast till 7-9 eller till skolans båda delar. Det är för tidigt att säga ännu, vårt uppdrag är dock att skapa bästa möjliga lärarorganisation och supportorganisation för skolans alla elever. Detta möjliggörs av den skolpeng som genereras av antalet elever på Årstaskolan.

En annan sak: Jag vänder mig lite mot att kalla skolans nya del för annexet, det låter i mina öron förminskande. Jag vill att den, oavsett hur vi väljer att namnsätta den, får möjlighet att skapa en identitet inom ramen för vad Årstaskolan står för. Den identiteten skapas av elever, medarbetare och skolledning. För närvarande använder iaf jag ”den nya skoldelen” när jag pratar om den.

Idrott är ett viktigt ämne som Årstaskolan även erbjuder som populärt profilämne. Hur tänker ni kring detta? Ska fördelningen av vilka elever som har profil gemensamt ändras? 

Det är tänkbart eller t.o.m. troligt att förutsättningarna för t.ex. profiltiden förändras. Det kan vara så att vi kommer fram till att den tiden, d.v.s. Elevens val, smidigare och bättre organiseras i 4-6 resp. 7-9. Stockholm stad och därmed Årstaskolan vill dessutom skapa ytterligare förutsättningar/tillfällen för elevernas rörelse under skoldagen, utöver ordinarie idrottslektioner. Ska bli spännande att utveckla på skolan!

Stöttar skolan förslaget med ett annex även om frågan om idrottssal inte är löst?

Vi kommer inte att ge oss förrän vi vet att det finns en bra lösning för idrotten, dock är placeringen av paviljongerna inget vi stöttar eller motsätter oss, utan den förutsättning vi har att förhålla oss till inför nästa läsår.

Har skolan sett eller rekommenderat någon annan plats för annexet som inte har utretts?

Lokalenheten på Utbildningsförvaltningen är de som har i uppdrag att se och ge underlag för möjliga placeringar för skolor. Vad jag vet generellt i staden, såväl som i vårt område, är att det är ont om tillgänglig mark som är möjlig för skolor.

Frågorna besvarade av:

Kalle Enström - tf Rektor Årstaskolan

Carina Hallqvist - Grundskolechef område 2

23 augusti 2016

Uppdatering rörande Årstaskolans 7-9:

Politikerna i nämnden har återremitterat ärendet till utbildningsförvaltningen eftersom de önskar ett sammanhållet F-9. Politikerna vill dessutom ha information om var eleverna ska gå i framtiden.

I det nya förslag som utformas inför nämndbeslut 20 oktober finns förändringar jämfört med tidigare tillgänglig information. I det nya förslaget är Årstaskolan fortsatt en enhet men med lokaler på två platser, den befintliga samt på Värmdö Gymnasiums område vid Gullmarsplan, där eleverna i åk 7-9 beräknas gå.

Det har tidigare kommunicerats att de nya skollokalerna även skulle ta emot elevgrupper från andra närliggande skolor. I nuläget finns inga sådana planer, dock lär andra elever tillkomma via det fria skolvalet.

Planen för Årstaskolans nya del utformas i samarbete med medarbetarna och de fackliga företrädarna.

Detta innebär t.ex. att:

  • Eleverna behöver inte söka ny skolplats efter åk 6.
  • Ingen av skolans medarbetare behöver söka om sin tjänst.
  • I det uppdrag som givits till lokalenheten ingår matsal och samtliga specialsalar förutom idrott.

16 augusti 2016

Utredning pågår hos Utbildningsförvaltningen om hur övergången för elever från åk 6 till åk 7 bäst ska lösas.
Utredningen ska vara klar inför nämndbeslut i oktober.

Vänliga Hälsningar,
Kalle Enström, rektor Årstaskolan

2 juni 2016

Anteckningar från infomötet den 26 maj – 16 för vårdnadshavare i Årstaskolan åk 5-7

Carina Hallqvist grundskolechef och ansvarig för de kommunala skolorna i Enskede- Årsta-Vantör, informerade om läget ang. lokalplaneringen i Årsta.
Närvarande under mötet var förutom vårdnadshavare, skolledning rektor Ove Norrman och bitr. rektor Kalle Enström, personal Anna Samuelsson, Ann-Christine Knutsson och Osman Cloarec.

Elevdemografin i Årsta visar på att skolan riskerar att bli väldigt trång. Nu är vi där i skarpt läge och vi behöver agera inför Läsåret 2017/18:

•    Elevantalsprognosen säger att det behövs 1890 elevplatser d v s 9-10 paralleller F-6, idag finns 6-7 om man slår ihop både Årstaskolan och Skanskvarnsskolan; på motsvarande sätt behövs 4 paralleller åk 7-9, idag har vi 3.
•    Läget för F-6 kommer att vara mest ansträngt 2018 det ryms 5 förskoleklasser i Årstaskolan och 3 i Skanskvarnsskolan. Vi behöver ställa upp en modul för de yngre barnen där 3 paralleller får plats, vi har inget förslag klart för den etableringen.
•    30 % av åk 7-9 väljer fristående, utpendlingen är stor i dagsläget, men möjligheten minskar att välja innerstads skolor, vilket ytterligare ökar trycket på Årsta.
•    Engelska skolan etablerar sig LÅ 17/18 fullt utbyggt 2020/21 med 720 platser.
•    Utbildningsförvaltningen har ställt sig positiv till etableringen utifrån det ökande antalet barn i området.  

Skolbyggen på gång: 
•    Lindeskolan F-6 klar december 2016, men då flyttar Enskedefältet dit fungerar som evakueringslokal fram till 2022 under tiden som den skolan renoveras.
•    Bolidenplan Steningeparken F-9 klar om ca 6 år.
•    Årstafältet får tre nya skolor

Förslaget som presenteras innebär att:
•    moduler sätts upp på Värmdö gymnasiums skolgård för att ta emot Årstaskolans åk 7-9 fr o m lå 17/18. Det betyder att det är nuvarande åk 5, 6 och 7 som kommer att vara de första eleverna som börjar där.
•    eleverna som går här på Årstaskolan flyttar till den nya skolan tillsammans med sina lärare, modulerna utrustas med salar som man behöver, det kommer att planeras tillsammans med en arbetsgrupp besående av personal från Årstaskolan. 
•    modulskolan ska också ta emot åk 7-9 elever från Hammarby Södra troligtvis från läsåret 2018. 
•    den blir en egen enhet med nytt namn.
•    en ny rektor på Årsta 7-9 rekryteras ht 16 och finns på plats jan-feb 2017.
•    Ove slutar som rektor på Årstaskolan från den 1/8 -16. T F rektor blir Kalle Enström nuvarande bitr rektor. Ny rektor rekryteras under hösten 2016 och finns på plats 1 januari 2017.
•    modulen kommer att vara kvar tills en ny skola finns att flytta in i, ett annat alternativ är att eleverna flyttar tillbaka till Årstaskolan.
•    Skanskvarnsskolan byggs ut till en F-9 skola och blir klar ca 2022.

Syftet med förslaget är att flytta de äldre eleverna så att de yngre får plats på Årstaskolan.

All personal har fått info innan påsk om förslaget. 

Konsekvensanalyser måste göras. Viktigt att det blir en bra skolmiljö framförallt när det gäller säkerhetsaspekten och trygghet, med tanke på närheten till Gullmarsplan. Skolan behöver uppehållsrum och Cafe och det finns möjliga aktiviteter på skolgården.

Vad händer nu?
•    För närvarande är en moduluppställning på Värmdö gymnasium nämnd i lokalförsörjningsplanen (LFP) för 2017-2019 . LFP är beslutad i Barn- och utboildningsnämnden i april 2016.
•    En handläggare är utsedd för uppdraget och tillsammans med  SISAB planera hela moduluppställningen. Handläggaren arbetar i samråd med skolans arbetsgrupp ang. detaljer i lokalplaneringen samt tar fram en logistikplan för flyttprocessen.
•    Det färdiga förslaget kommer sedan upp i Barn- och Utbildningsnämnden under hösten 2016. Senast i november för att modulen ska vara på plats inför höstterminen 2017.

Under informationsmötet  kom det fram följande synpunkter från vårdnadshavare.
•    Det finns de på mötet som uttrycker oro inför uppdelningen av skolor.
•    Kommer eleverna att behöva söka plats på den nya skolan? 
•    Kommer skolpersonalen att behöva söka om sina tjänster?
•    Riskanalyser behöver göras
•    närheten till Gullmarsplan  
•    vad beträffar att grundskolelever hamnar i samma miljö som gymnasieelever? 
•    Kommer det att finnas alla specialsalar på skolan, ja alla förutom idrottssal Enskedehallen är ett alternativ som
•     undersöks?
•    Kan inte Årstafältet vara ett alternativ? Är Värmdö gymnasium verkligen det enda alternativet?
Kan det ställas upp paviljonger vid Bolidenplan där skola senare kommer att byggas? Kan de nya reglerna för paviljonger innebära att förskolepaviljongen på skolgården att tas bort och ge plats för tillbyggnad av skola?
•    Lokalerna behöver vara väl tilltagna, intressanta och välbemannade. T.ex. bemannat bibliotek. 
•    Finns det andra exempel på modulskolor, studiebesök kan ordnas. 
•    Kan tidsplan bifogas informationen på hemsidan? 

Dela:
Kategorier: