Årets fokus

Innovation

Årets specifika fokus kommer att ligga på rörelse, inkludering och delaktighet samt digitaliseringens aspekter för skolan.

Rörelse

Vi kommer under året att jobba för att skapa fler möjligheter till rörelse under skoldagen. Utbildningsförvaltningen i Stockholm har satt upp detta som ett mål för stadens samtliga skolor och vi kan därför dra nytta av varandras erfarenheter och utvecklingsprojekt.

Vi har börjat med att utöka skolans lokala timplan i åk 1-3 med 20 min/vecka för att idrott och hälsa ska kunna öka från en lektion 80 min/vecka till två lektioner 50 min/vecka. Utöver detta är det inte tänkt att rörelsen ska vara begränsad till idrottslektionstiden, utan ska ske även vid andra tillfällen under skoldagen. Skolans olika enheter kommer att jobba fram former för rörelseaktiviteter som passar olika åldrar. Vi har under några år haft en dans- och rörelsepedagog anställd på 60%, fokus har varit att kombinera de yngre barnens inlärning i ordinarie ämnen med rörelse. Detta kommer vi att fortsätta med. Vi har dessutom valt att utöka tjänsten till 100%, för att ge utrymme för mer utvecklingsarbete inom rörelse, i samarbete med skolans enheter. Vi är mycket glada över det sätt som Johanna Sjöstrand tagit sig an detta uppdrag! Johanna jobbade på skolan redan förra året och känner många av barnen.

Specialpedagogisk verksamhetsutveckling

Skolans lärare kommer i år att delta i en kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik som heter Inkludering och delaktighet. Vi arbetar utifrån skolverkets material med samma namn. https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/4-specialpedagogik/alla/alla

Syftet är att pröva och analysera den egna undervisningen, föra fortlöpande kollegiala samtal kring detta, samt att utveckla vår förmåga att utforma undervisning med inkluderande lärmiljöer och delaktiga elever. Vi vässar härigenom till exempel vår förmåga att utforma och genomföra extra anpassningar för enskilda elever som har behov av detta.

Digitalisering

Digitaliseringen i samhället har naturligtvis en stor inverkan även på skolan. Till höstterminen 2018 kommer vi att arbeta utifrån en reviderad läroplan där digitaliseringen är kopplad till kunskapsmålen i ett antal ämnen, till exempel programmering i matematik och källkritiskt tänkande kopplat till internet i samhällskunskapen. Utöver detta behöver eleverna relevanta digitala redskap som ett medel att tillägna sig kunskap. På Årstaskolan fortsätter vi att använda iPads. Stockholms stad och skolan fortsätter utveckla bra digitala lärmiljöer för eleverna samt system för uppföljning, information och kommunikation med vårdnadshavare.

Vi strävar efter att använda digitaliseringens möjligheter för att förstärka och utveckla pedagogiska idéer. På vår hemsidas startsida kan du se skolans egna pedagogiska plattformar, till exempel bibblis.se, där elevernas egenproducerade böcker finns att låna och riktigtsant.se, Årstaskolans prisbelönta sida om källkritik.

Dela:
Kategorier: