Elevhälsa

Årstaskolans  elevhälsas uppgift är att hjälpa skolans barn och ungdomar att utveckla, bevara och förbättra sin hälsa och lärande genom medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan på Årstaskolan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv.
Elevhälsan bedriver ett viktigt hälsofrämjande arbete för alla barn och ungdomar på Årstaskolan. Enligt skollagen ska alla elever ha rätt till skolhälsovård från förskoleklass till och med gymnasiet.
Årstaskolans elevhälsa består av flera olika professioner som samverkar med varandra när du som elev behöver extra stöd i skolan. Vi arbetar direkt med eleven och/eller familjen samt med personal inom skolan.
Elevhälsan på Årstaskolan består av följande professioner:

• Skolpsykolog – Sandra Wrangdahl
• Skolkuratorer – Martin Brav och Olof Hedtjärn.
Skolsköterskor – Monica Pettersson Baumgart och Susanne Jonsson.
Specialpedagoger - Emma Hallgren och Nina Park.
Speciallärare - Barbro Nilson, Per Lundqvist, Charlotte Jacobsson, Maria Flashner, Kerstin Sellberg och Jonas Johansson.
Biträdande rektorer – Ingrid Bäckström, Susanne Van der Kwast, Ulla Wettring och Johan Engström.
• Skolläkare finns tillgänglig ca 1 dag varannan vecka.

 

Dela:
Kategorier: